Undersköterskeutbildning på arbetsplatsen (API)

Arbetsplatsintegrerad vuxenutbildning (API) är en utbildningsform för personal som redan jobbar inom vård och omsorg men inte har formell kompetens. En stor del av utbildningen bedrivs på distans samtidigt som undervisning, handledning och examination utförs på arbetsplatsen av en lärare från Consensum.

Ladda ner pdf  

 

Målgrupp: Anställda inom vård och omsorg med erfarenhet, men utan formell kompetens.

Utbildningslängd: Cirka 80-100 veckor, motsvarande gymnasiekurser med 1350-1500p. Efter genomgången utbildning erhåller deltagaren betyg inom ramen för Consensums betygsrätt.

Upplägg: Uppdragsgivaren sätter samman grupper om 2-10 personer från respektive arbetsplats. Undervisning och examination sker på arbetsplatsen av en

behörig gymnasielärare från Consensum, och varieras med individuella möten och handledning. Egna studier bedrivs parallellt på en studieplattform, detta skapar maximal flexibilitet i studierna och möjlighet för regelbunden kommunikation med läraren. Den studerande kan bedriva studierna i hemmet eller på arbetsplatsen, i överenskommelse med arbetsgivaren.

Ekonomi: Eftersom utbildningen förläggs till arbetsplatsen tillkommer inga kostnader för tjänstledighet. Studierna pågår parallellt med ordinarie tjänstgöring samt på egen fritid. Det finns två alternativ för finansiering, i båda alternativen avtalas om kvalitetsgarantier:

1) Arbetsgivaren och Consensum ingår ett avtal om ersättning för utbildningsinsatserna.

2) Medarbetaren ansöker i sin hemkommun om utbildning inom ramen för Komvux, med Consensum som utbildningsanordnare.

Handledare/mentor: Den studerande erhåller under sin studietid en handledare/mentor på sin arbetsplats som genom stöd och handledning är delaktig i den studerandes utveckling och uppnående av kursmål. Consensum ser till att handledarna får adekvat utbildning och skolans lärare finns tillgängliga som stöd.

Validering/prövning och individuell studieplan: Initialt genomförs en kartläggning av personalens tidigare kunskaper. Dokumentation i form av befintliga betyg och intyg samlas in. Därefter upprättas en individuell studieplan tillsammans med läraren. I denna anges vilka kurser/mål eleven avser att validera/pröva och vilka som ska genomföras i ordinarie studiegång. I studieplanen anges också den studerandes individuella behov under studietiden. Validering/prövning sker sedan genom kunskapsprov och examination av praktiska moment på arbetsplatsen.

Språkmodul: Yrkessvenska/språkundervisning kan läggas till som särskild insats för språksvaga deltagare, vilket kan vara en förutsättning för att tillägna sig vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå. Initialt i utbildningen språktestas alla deltagare och insatserna planeras sedan utifrån resultatet.

Mervärden för arbetsgivaren: En studerande som är i tjänstgöring på sin arbetsplats har konkreta uppdrag och projekt från den teoretiska undervisningen som ger mervärden till arbetsplatsen. Exempelvis anhörigaftnar, aktiviteter för de boende, etiska diskussioner, kvalitetsutveckling av exempelvis måltidssituationen, m m. Några exempel där utbildningen har bidragit till utveckling och ökad medvetenhet hos de deltagarna:

–        Framgångsrik träning fick kvinna ur rullstol, till gåbord och sedan till rollator.

–        Boende på servicehus följer med och handlar istället för att få handlat till sig.

–        Inköp av kol och papper till man som tecknat tidigare i livet. Han tecknar igen!

–        Lugnare måltidssituation genom minskad stress och diskplock.

För att nå bästa resultat: För regelbunden uppföljning av process och resultat i utbildning och verksamhet tillsätts en grupp bestående av arbetsgivare, lärare, deltagare och handledare/mentor. Därigenom stimuleras hela arbetsplatsen mot en positiv utveckling och den kompetens som finns på arbetsplatsen tas tillvara i undervisningen. Medverkan av arbetsplatsens chefer för schemalogistik, och tillgång till datorer samt studielitteratur är nödvändig. Chefens uppmuntran för medarbetarnas engagemang och resultat är viktig. En nära samverkan mellan Consensum och uppdragsgivaren är en absolut framgångsfaktor.

Förslag på kurser från det nationella Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet som ger en formell kompetens enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOFSFS 2011:12):

 

Grundläggande kurspaket 950p

Programfördjupning 400p

Vård & omsorgsarbete; 200p

Äldres hälsa & livskvalitet; 200p

Medicin 1; 150p

Vård & omsorg vid demenssjd; 100p

Psykologi 1; 50p

Kost måltid och munhälsa; 100p

Etik & människans livsvillkor; 100p

Alternativa kurser i fördjupningen

Vård och omsorgsarbete 2; 150p

Ergonomi, 100 p

Specialpedagogik 1; 100p

Hälsopedagogik; 100p

Psykiatri 1; 100p

Socialpedagogik; 100p

 

Palliativ vård; 100p

 

Vårdpedagogik & handledning; 100p

 

Psykiatri 2; 200p

Möjlighet finns att lägga till Svenska 1; 100p och Samhällskunskap 1a1;   50p 

 

 

Utvalda utbildningar 

Undersköterskeutbildning som ger utveckling på arbetsplatsen
Utbildningen riktar sig till anställda inom vård och omsorg med erfarenhet, men utan formell kompetens.
Leva tills man dör – kompetens i palliativ vård
Fokus på kompetens för att möta personer i livets slutskede utifrån bibehållen livskvalitet med utgångspunkt i existentiella, sociala, fysiska, och psykologiska perspektiv.
Att handleda kollegor i evidensbaserad praktik
Redskap för att leda sig själv och andra i det dagliga arbetet är huvudinnehållet i denna utbildning. Vidare får man Insikt i hur harmoniska och välfungerade arbetsgrupper skapas.
Psykisk ohälsa hos äldre
Det är väldokumenterat att kunskap om äldres psykiska ohälsa är ett eftersatt område. Vi bygger utbildningar inom detta område utifrån kunskap om de vanligaste psykiska sjukdomarna och vilken beredskap som ska finnas för att ge en värdig omvårdnad.
Att leva med demens
Vi skapar utbildningar som ger djupare förståelse för personer med demenssjukdom. Vi har ett helhetsperspektiv vilket är en förutsättning för att erbjuda en personcentrerad vård i enlighet med de nationella riktlinjerna.
Äldres livsrum utifrån ett salutogent förhållningssätt
Fokus är att lyfta fram den äldres komplexa situation och att metodiskt utifrån ett salutogent perspektiv öka värdighet, delaktighet och självbestämmande inom vård och omsorg.
Återhämtning vid psykisk ohälsa
En utbildning med fokus på att ge ökad förståelse och redskap för att stödja personer med psykisk ohälsa i deras återhämtningsprocess.
Vård av multisjuka äldre
Multisjuka äldre som vårdas i hemmet/särskilt boende blir allt fler. I denna utbildning lyfter vi beredskapen för att möta den kompexitet som finns i hemsjukvården idag.
Pedagogiskt förhållningssätt för ökad delaktighet inom LSS
Här betonas arbetssätt och metoder som ger ökad möjlighet till delaktighet, inflytande och självbestämmande.
Kvalitetsledare inom vård och omsorg
I denna utbildning ger vi en ökad beredskap och förståelse för ledarskapet och att systematiskt jobba med kvalitet med vårdtagarens/brukarens livskvalitet i fokus.