Vård av multisjuka äldre

I denna utbildning lyfter vi beredskapen för att möta den kompexitet som finns i hemsjukvården idag. Multisjuka äldre som vårdas i hemmet/särskilt boende blir allt fler. Att arbeta i tvärprofessionella team kräver att undersköterskan är observant och lyhörd för den äldre människans olika behov – fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt – och kan kommunicera dessa med teamet.

Ladda ner PDF

Att kunna diskutera kring olika etiska ställningstaganden och kunna kommunicera med vårdtagaren och anhöriga är också viktiga egenskaper att utvecklas i.

• Kunskap om de vanligaste sjukdomarna och deras konsekvenser
• Vård i livets slutskede
• Samverkan med multiprofessionella team
• Att ha hemmet som arbetsplats
• Samtalet som redskap
• Kollegial handledning

Multisjuka äldre ställer stora krav på professionalism inom en mängd områden. Här finns möjlighet att påverka innehåll och var tyngdpunkten ska ligga.

 

forfragan

 

 

 

Utvalda utbildningar

Undersköterskeutbildning som ger utveckling på arbetsplatsen
Utbildningen riktar sig till anställda inom vård och omsorg med erfarenhet, men utan formell kompetens.
Leva tills man dör – kompetens i palliativ vård
Fokus på kompetens för att möta personer i livets slutskede utifrån bibehållen livskvalitet med utgångspunkt i existentiella, sociala, fysiska, och psykologiska perspektiv.
Att handleda kollegor i evidensbaserad praktik
Redskap för att leda sig själv och andra i det dagliga arbetet är huvudinnehållet i denna utbildning. Vidare får man Insikt i hur harmoniska och välfungerade arbetsgrupper skapas.
Psykisk ohälsa hos äldre
Det är väldokumenterat att kunskap om äldres psykiska ohälsa är ett eftersatt område. Vi bygger utbildningar inom detta område utifrån kunskap om de vanligaste psykiska sjukdomarna och vilken beredskap som ska finnas för att ge en värdig omvårdnad.
Att leva med demens
Vi skapar utbildningar som ger djupare förståelse för personer med demenssjukdom. Vi har ett helhetsperspektiv vilket är en förutsättning för att erbjuda en personcentrerad vård i enlighet med de nationella riktlinjerna.
Äldres livsrum utifrån ett salutogent förhållningssätt
Fokus är att lyfta fram den äldres komplexa situation och att metodiskt utifrån ett salutogent perspektiv öka värdighet, delaktighet och självbestämmande inom vård och omsorg.
Återhämtning vid psykisk ohälsa
En utbildning med fokus på att ge ökad förståelse och redskap för att stödja personer med psykisk ohälsa i deras återhämtningsprocess.
Vård av multisjuka äldre
Multisjuka äldre som vårdas i hemmet/särskilt boende blir allt fler. I denna utbildning lyfter vi beredskapen för att möta den kompexitet som finns i hemsjukvården idag.
Pedagogiskt förhållningssätt för ökad delaktighet inom LSS
Här betonas arbetssätt och metoder som ger ökad möjlighet till delaktighet, inflytande och självbestämmande.
Kvalitetsledare inom vård och omsorg
I denna utbildning ger vi en ökad beredskap och förståelse för ledarskapet och att systematiskt jobba med kvalitet med vårdtagarens/brukarens livskvalitet i fokus.